Epoxidové laky na drevo

Image
EPOLEX S1300 - epoxidový dvojzložkový lak na drevo a kov + tužidlo bezfarebný 0,84 kg
19,82 €
Uvedená cena je platná k 14.06.2024
EPOLEX S 1300 Epoxidový lak s leskom na drevo a kov 1kg, + EPOLEX S 7300 Tužidlo 0,4kg Lak epoxidový dvojzložkový je určený pre vyhotovenie vysoko lesklých a tvrdých, transparentných náterov dreva, parkiet, vláknitých dosiek, kovov a niektorých druhov plastických hmôt (nutné overiť) a k napúšťaniu savých podkladov. Pred použitím sa lak zmieša s tužidlom v predpísanom pomere a riadne sa premieša, podľa potreby sa doriedi výhradne predpísaným riedidlom. Nanáša sa na suchý, čistý a odmastený podklad. Teplota pri schnutí nesmie klesnúť pod 10°C. Optimálna hrúbka jednej vrstvy je 30-40 um. Nátery sú odolné proti niektorým chemickým látkam napr. alkálie, oleje, pohonné hmoty, pôsobeniu vlhka, niektorým rozpúšťadlám a pod. Neodolávajú pôsobeniu kyselín, predovšetkým organických. Nátery odolávajú teplotám až do 120°C ( s ohľadom na vlastnosti podkladu.) Lak bol schválený pre nátery povrchov, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami. Nie je určený pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s pitnou vodou, krmivom a k náterom detského nábytku a hračiek.Riedidlo: S 6300. Nanášanie: štetec, valček, striekanie. Výdatnosť: 11 až 13 m2/kg natuženej zmesi na jednu vrstvu. EPOLEX S 7300 je tužidlo určené len na vytvrdzovanie epoxidových náterových látok dvojzložkových. Pred použitím sa zmieša s náterovou látkou v predpísanom pomere.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:Klasifikácia podľa1272/2008/ES: Flam. Liq. 3 Horľavá kvapalina, kategória 3H226 Horľavá kvapalina a pary.Acute Tox. 4 Akútna toxicita, kategória 4H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.Skin Irrit. 2 Žieravosť/dráždivosť kože, kategória 2H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1 Respiračná/kožná senzibilizácia, kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia,kategória 3H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia,kategória 2H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanejexpozíciiAquatic Chronic 2 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, kategória chronická 2H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2 Prvky označovaniaLátky prispievajúceku klasifikácii: xylény (reakčná zmes izomérov a etylbenzénu); bután-1-ol; epoxidová živica z bisfenoluA a epichlórhydrínuVýstražný piktogram:Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVOVýstražné upozornenia(H-vety): H226 Horľavá kvapalina a pary.H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanejexpozícii.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Ďalšie informácieo nebezpečnosti: nevyžaduje saDoplňujúce prvkyoznačovania určitých zmesí: EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozornenia(P-vety): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier,otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jejpohodlne dýchať.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujtevodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňteich. Pokračujte vo vyplachovaní.P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÉ CENTRUM (+421 254 774 166 nepretržite ) /lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu: použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na miesto určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe, ktorá je oprávnená nakladať s nebezpečnými odpadmi.Iné povinné označenia: Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.Hraničné hodnoty pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín:Vrchný náter: kategória A, podkategória výrobku: j (špeciálne dvojzložkové náterovélátky): 500 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie:499 g/lPenetračný náter: kategória A, podkategória výrobku: h (Penetračné a spevňujúcenáterové látky): 750 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 600 g/lDoplnkové informácie: Hmatateľná výstraha pre nevidomých na obale určenom spotrebiteľom: áno2.3 Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB: zmes nesplňuje kritéria pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia1907/2006/ES, neobsahuje žiadne zložky v množstve > 0,1 %, ktoré by boli uvedené na Kandidátskom zozname látokvzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).Horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti (Vyhláška MV SR 96/2004 Z.z. / STN 65 0201).Výpary / aerosóly môžu tvoriť zo vzduchom výbušnú zmes ťažšiu ako vzduch, hromadiacu sa pri zemi a v nižšiepoložených priestoroch, ktorá môže šíriť oheň na veľké vzdialenosti.Výpary vo vysokých koncentráciách majú omamné až narkotické účinky pri vdychovaní alebo pri kontakte so sliznicami.

Epoxidové laky na drevo sú dokonalým riešením pre ochranu a zvýraznenie krásy drevených povrchov v interiéri. Tieto špeciálne laky ponúkajú vysokú odolnosť voči poškriabaniu, vlhkosti a chemikáliám, čím zabezpečujú dlhotrvajúcu ochranu dreva. Okrem toho vytvárajú efektný lesklý povrch, ktorý dodáva dreveným plochám elegantný vzhľad. V našej ponuke nájdete široký výber epoxidových lakov na drevo v rôznych farbách a leskných úrovniach, ktoré sa ľahko aplikujú a rýchlo schnú. Objavte výhody epoxidových lakov pre drevo a doprajte svojim dreveným povrchom optimálnu ochranu a krásu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Keter Kufor s 2 zásuvkami Connect 250037
41,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Obývacia stena Blues Beton
209,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Matrac Dual H1 i H3 Alergik 160/200
589,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zeler listový Jemný
0,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Forbyt Vankúš s volánom Gerbera zelený, 40 x 40 cm
4,30 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Automatický vysávač Planet Pool Orca 50 AKU
299,90 €
Uvedená cena je platná k 10.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
MILWAUKEE Klince 7,4x2,8/63mm RS-P4000
121,64 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
NRF Kondenzátor klimatizácie 350493
120,60 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Dekoria Rímska roleta Capri, biela, Romantica, 181-15
165,90 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
4Home Bavlnené obliečky Country, 140 x 220 cm, 70 x 90 cm
15,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
VERONESE KRABICKA SO SPIACIM DRAKOM
54,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Skriňa rohová ESO 21550 biela
408,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Girlanda z plavenskej čipky
16,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Uterák Lori 01/B 30X50 (X6) 450 402438
2,29 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
HELIOS Roof expert AC strešný náter RAL9001,20kg
143,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile