Lepidlá na obklady a dlažby

Image
DEN BRAVEN QUARTZ FX C2TE - Flexibilné lepidlo na STAMP, obklady a dlažbu šedá 25 kg
18,96 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Cementové lepidlo určené na lepenie obkladov, dlažieb, izolačných materiálov alebo ako základné lepidlo pri technike STAMP.Má predĺženú dobu schnutia a znížený sklz.Vhodné je tiež na stierkovanie fasádnych minerálnych izolačných dosiek a polystyrénu s použitím armovacej sieťky.Vyhovuje európskej norme STN EN 12004:2007 + A1:2012 pre typ C2TE.Spotreba:- STAMP: 7 kg/m2- obkladanie: 3,5 kg/m2Spotreba podľa hrúbky: - pri hrúbke lepidla 3 mm (obklad): cca 2,5 kg/m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (obklad): cca 4 kg(m2- pri hrúbke lepidla 6 mm (podlahové vykurovanie): cca 6 kg/m2- lepenie izolantu: cca 3,5 kg/m2Použitie:+ lepenie keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri+ lepenie dlažieb z prírodného kameňa v interiéroch na minerálne podklady+ lepenie dlažby na betónové zálievky podlahového kúrenia+ lepenie obkladov a dlažby na hydroizolácie+ lepenie polystyrénu a minerálnej vlny na murivo - fasády a následne stierkovanie+ STAMPovaniePríprava podkladuPodklad musí byť pevný, suchý, nosný, tvrdý, nezmrznutý, bez voľných častíc prachu, mastnoty a olejov.Nasiakavé podklady najskôr ošetrite penetračným náterom S-T70 lebo hĺbkovou penetráciou.Pokiaľ je podklad vlhký, prebieha tuhnutie lepidla výrazne pomalšie.Pokiaľ je lepidlo aplikované na anhydrit je nutné použiť penetráciu Primer Alfa.Rozmiešavanie lepidlaK príprave použite pitnú vodu. Suchú zmes dôkladne premiešajte na hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5-10 minút odstáť.Nesmú sa tvoriť hrudky.Následne znovu premiešajte.Na rozmiešanie je vhodné použiť vŕtačku a nadstavcom s nízkymi otáčkami.AplikáciaPri lepení obkladov naneste lepidlo v tenkej vrstve na celú plochu podkladu hladkou stranou hladidla a potom prečešte zubatou stranou hladidla.Kontaktná plocha v interiéri medzi prvkom a podkladom musí byť viac ako 65% a v exteriéri viac ako 90%.Do takto pripraveného lôžka klaďte za súčasného pritlačenia obklady alebo dlažbu.Maximálna hrúbka lôžka je 5 mm.Doba, počas ktorej je možné obklady a dlažbu podkladať (otvorený čas) je cca 30 minút. Za extrémneho tepla je väčšinou tento čas kratší.V prípade, že lepidlo zavädne, je ho nutné v celej nelepivej vrstve zoškrabnúť a na očistenú plochu znovu naniesť lepiacu vrstvu.Obklady stien je možné škárovať po 24 hodinách, dlažbu najskôr po dvoch dňoch.Pri lepení vonkajšej dlažby odporúčame naniesť na dlaždicu tenkú vrstvu lepidla hladkou stranou hladidla.Hrubšiu vrstvu lepidla následne naneste na podklad hladkou stranou lepidla a následne prečešte zubovou stranou hladidla s rozmerom zubov min. 6x6 mm.Lepenie tepelno-izolačných materiálovPolystyrénové a minerálne dosky ukladajte na väzbu, bez vyplňovanie škár.Pri podkladoch s nerovnosťou väčšou ako 4 mm je nutné na izolant naniesť lepiaci tmel vo vrstve 2 cm po obvode a v 2-3 miestach na dosku v rovnakej vrstve.Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť minimálne 40% plochy dosky.Na podklady s nerovnosťou menšou ako 4 mm nanášajte lepiaci tmel na izolant zubovou stierkou so zubom veľkosti až 10 mm.Izolanty je nutné prichytiť hmoždinkami min. po 24 hodinách od nalepenia dosiek a prebrúsiť fasádne dosky.Stierkovanie izolačných materiálovStierkovanie vykonávajte v dvoch krokoch a to nanesením lepidla a vtlačením výstužnej tkaniny do čerstvého tmelu.Perlinku ukladajte s presahom minimálne 10 cm.V rohoch a na špaletách výstuž zosilnite ďalšou vrstvou perlinky a osaďte rohové lišty.Povrch stierky zarovnajte a zahlaďte.Konečná hrúbka vystuženej stierkovej vrstvy je cca 4 mm.Po vytvrdnutí armovacej vrstvy cca 48-72 hodinách je možné nanášať vrchnú omietku.Pri minerálnych doskách z pozdĺžnych vlákien je vrchnú omietku možné nanášať najskôr za ďalších 48 hodín. Pokiaľ sa výstužná vrstva aplikuje po viac ako 14 dňoch od nalepenia izolantu, je nutné fasádne dosky pred armovaním opäť prebrúsiť. Čistenie pracovného náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite ihneď vodou, aby nedošlo k zaschnutiu lepidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Irrit. 2; H315 Dráždi kožu.Skin Sens. 1B; H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Eye Dam. 1; H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.STOT SE 3; H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoObsahuje: Úlety, portlandský cementVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P501 Odstráňte obsah do nádob stavebného odpadu v zberných dvoroch odpadov. Prázdny obal odložiť do nádob triedeného alebo komunálneho odpadu.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.Tento produkt neobsahuje SVHC látku.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.
ULTRA FLEX C2TE S2 - Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu šedá 20 kg
32,90 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024
Cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou spracovania. Vhodné do interiéru i exteriéru - na lepenie keramických obkladov, dlažby, dlažby z prírodného kameňa na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo i na starú dlažbu. Na lepenie drevených podkladov, OSB dosiek, či dlažieb podlahového kúrenia. Je odolné voči vode a mrazu, má vysokú pevnosť v ťahu i tlaku. Spotreba:- cca 2,5 kg/m2 pri hrúbke 3 mm - obklad- cca 4-6 kg/m2 pri hrúbke 6 mm - obkladPríprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný, tvrdý, nezmrznutý, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Savé podklady napenetrujte penetračným náterom S-T70 pred nanesením lepidla. Pokiaľ je podklad vlhký, prebieha tuhnutie tmelu značne pomaly. Pred nanesením šľachtených alebo minerálnych omietok je vhodné opäť podklad penetrovať pomocou S-T 70. Aplikácia Suchú zmes dôkladne premiešajte s vodou v potrebnom množstve v hladkú homogénnu hmotu a nechajte 5-10 minút odstáť. Nesmú sa vytvoriť hrudky. Následne znovu premiešajte. Po rozmiešaní je vhodné použiť vŕtačku s nadstavcom (miešadlom) s nízkymi otáčkami. Pri lepení obkladov sa lepidlo nanesie v tenkej vrstve na celú plochu podkladu s hladkou stranou hladidla a potom sa prečeše zubatou stranou hladidla. Kontaktná plocha v interiéri medzi prvkom a podkladom musí byť viac ako 65%, v exteriéri viac ako 90%. Do takto pripraveného lôžka sa kladú za súčasného pritlačenia obklady alebo dlažba. Maximálna hrúbka lôžka je 5 mm. Predbežné vlhčenie podkladu ani obkladov sa neprevádza. Doba, po ktorú je možné obklady a dlažbu pokladať je cca 30 minút. Za extrémneho tepla je väčšinou tento čas kratší, preto je nutné vyskúšať najlepšie dotykom prsta, či lepiace lepidlo nevytvára nelepivý film. V prípade, že malta zavädne je nutné ju v celej nelepivej vrstve odstrániť a na očistenú plochu znova naniesť lepiacu vrstvu.Obklady stien je možné škárovať po 24 hodinách a dlažbu najskôr po 2 dňoch. Pri lepení vonkajšej dlažby odporúčame naniesť na dlaždicu tenkú vrstvu lepidla hladkou stranou hladítka. Hrubšiu vrstvu lepidla potom naneste i na podklad hladkou stranou hladítka a následne prečešte zubovou stranou hladítka o rozmere zubov minimálne 6x6 mm.Lepenie tepelnoizolačných materiálov Polystyrénové a minerálne dosky sa kladú na väzbu bez vyplňovania škár. Pre podklady s nerovnosťou väčšou ako cca 4 mm je nutné na izolant nanášať lepiaci tmel vo vrstve až 2 cm po obvode a v 2-3 miestach vnútri dosky v rovnakej vrstve. Po prilepení musí kontaktná plocha tvoriť minimálne 40% plochy dosky. Na podklad s nerovnosťou menšou ako 4 mm sa lepiaci tmel na izolant nanáša zubovou stierkou so zubom o veľkosti až 10 mm. Izolanty je nutné kotviť hmoždinkami minimálne po 24 hodinách od nalepenia dosiek a prebrúsiť fasádne dosky. Stierkovanie izolačných materiálov Stierkovanie je nutné previesť v dvoch krokoch a to nanesením lepidla a vtlačením vystuženej tkaniny do čerstvého tmelu. Perlinka sa kladie s presahom minimálne 10 cm. V rohoch a na špaletách sa výstuž zosilní ďalšou vrstvou perlinky a osadia sa rohové lišty. Povrch stierky sa zarovná a zahladí. Konečná hrúbka výstužnej stierkovej vrstvy je cca 4 mm. Po vytvrdnutí armovacej vrstvy cca 48-72 hodinách je možné nanášať vrchnú omietku. Čistenie náradia Náradie po skončení prác očistite ihneď vodou.

Naša podkategória Lepidlá na obklady a dlažby ponúka široký výber kvalitných a estetických lepidiel pre Vaše obklady a dlažby. S našimi produktmi môžete ľahko a spoľahlivo lepiť rôzne typy obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Naša ponuka zahŕňa rôzne druhy lepidiel s rôznymi vlastnosťami, ako sú napríklad vysoká adhézia, odolnosť voči vlhkosti či rýchloschnúce formulácie. V našej ponuke nájdete lepidlá vhodné pre keramické obklady, mozaiky, kamenné obklady a mnoho ďalších materiálov. Okrem klasických lepidiel ponúkame aj špeciálne lepidlá pre veľké formáty obkladov, vonkajšie použitie alebo podlahové kúrenie. Vďaka našim výkonným lepidlám si môžete byť istí, že Vaše obklady a dlažby budú pevne a trvale upevnené. S našimi lepidlami na obklady a dlažby si môžete byť istí, že Vaša dlažba či obklady budú držať pevne a esteticky vyzerať. Pre výber správneho lepidla nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme s výberom najvhodnejšieho produktu pre Vaše konkrétne potreby. U nás nájdete kvalitné lepidlá za bezkonkurenčné ceny, preto neváhajte a vyberte si to najlepšie pre Vaše obklady a dlažby.

Image
Produkty

Populárne produkty

4home prestieradlo mikroflanel béžová, 180 x 200 cm
15,99 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Orion Odpadkový kôš VITTARIO 10 l, biela,
7,99 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Zamatové Kreslo Lord-Trend Tmavomodré
159,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Product Images
Zľava 44%
Súprava troch košov Bali z morskej trávy II hnedá/čierna
27,41 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Slnečník STANDART 4m ROJAPLAST Tehlová
64,40 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Dreja - Umývadlo Myjoys Glance 70 keramické - biele 002831
214,20 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Oceľový bazén oválny GRAFIT 5x3x1,2M KIT500GF GRE
1 599,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Severin FO 2470 fondue
49,99 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
MAKRO - Anjel 35cm
9,10 €
Uvedená cena je platná k 22.07.2024
Spokar štetec ZAPANTY - C 4
1,59 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
KIER Posuvné dvere MALIBU | 100 cm Farba: dub sonoma
140,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Dekoria Záves na pútkach, svetlo šedá, Linen, 159-10
139,90 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile