Postreky proti plesni

Image
DEN BRAVEN - Likvidátor plesní 0,5 L
5,86 €
Uvedená cena je platná k 14.06.2024
Dezinfekčný a sanačný prostriedok, ktorý pôsobí dvoma účinkami - preventívne a likvidačne na plesne, riasy, lišajníky, kvasinky a baktérie.Vhodný je pre použitie do interiéru aj exteriéru.Je bez obsahu ťažkých kovov a organických rozpúšťadiel odolný aj voči poveternostným vplyvom.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Použitie+ sanácia fasád, stien, omietok, striech, chodníkov, záhradnej architektúry, pomníkov+ likvidácia plesní vo vlhkom prostredí ako napr. v kúpeľniach, práčovniach, okolo vaní, umývadiel a pod.+ odstránenie plesní, húb, rias, baktérií z rohov stien, stropov, okolo okien, dveríPríprava podkladuPleseň z napadnutého materiálu neodstraňujte za sucha.AplikáciaNapadnuté miesta navlhčite a mechanicky očistite kartáčom, špachtľou, tlakovou vodou a pod.Po odstránení zdroja vlhkosti (vlhký, plesnivý povlak) realizujte aplikačný náter.Prípravok aplikujte na napadnuté plochu štetcom alebo postrekom a nechajte až 60 minút pôsobiť.Po tejto dobe je nutné pleseň mechanicky (napr. škrabkou) odstrániť, povrch umyť a nechať uschnúť.Pri odstraňovaní plesní z náterov je nutné odstrániť súčasne aj pôvodný náter.Pri veľkom napadnutí plesňami a v exteriéri postup zopakujte.Povrchová úpravaPo vyschnutí podkladu je možné ošetrenú plochu natrieť fasádnymi, maliarskymi alebo impregnačnými nátermi.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.Obsahuje: 10 g/kg kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamónium-chloridy; 5 g/kg didecyldimetylamóniumchloridIná nebezpečnosťPBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB (veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny) vsúlade s prílohou XIII nariadenia č. 1907/2006 v platnom znení.

Naša široká ponuka postrekov proti plesni je zameraná na boj proti plesni a iným hubovitým chorobám na rastlinách. V tejto podkategórii nájdete rôzne typy postrekov, ktoré sú účinné a bezpečné pre vaše rastliny. Naši odborníci vám radi poradia s výberom správneho postreku pre konkrétne rastliny a ich problémy s plesňou. Či už potrebujete postrek na ochranu ovocných stromov alebo záhradných kvetov, u nás nájdete všetko, čo potrebujete. Naše postreky majú dlhotrvajúci účinok a sú ľahko použiteľné, aby ste mohli efektívne bojovať proti plesni a iným chorobám, ktoré môžu ohroziť rast vašich rastlín. Choďte do toho s dôverou, keď si vyberiete jeden z našich kvalitných postrekov proti plesni.

Image
Produkty

Populárne produkty

Keter Kufor s 2 zásuvkami Connect 250037
41,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Obývacia stena Blues Beton
209,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Matrac Dual H1 i H3 Alergik 160/200
589,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Zeler listový Jemný
0,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Forbyt Vankúš s volánom Gerbera zelený, 40 x 40 cm
4,30 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Automatický vysávač Planet Pool Orca 50 AKU
299,90 €
Uvedená cena je platná k 10.06.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
MILWAUKEE Klince 7,4x2,8/63mm RS-P4000
121,64 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
NRF Kondenzátor klimatizácie 350493
120,60 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Dekoria Rímska roleta Capri, biela, Romantica, 181-15
165,90 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
4Home Bavlnené obliečky Country, 140 x 220 cm, 70 x 90 cm
15,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
VERONESE KRABICKA SO SPIACIM DRAKOM
54,00 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Skriňa rohová ESO 21550 biela
408,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Girlanda z plavenskej čipky
16,99 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Uterák Lori 01/B 30X50 (X6) 450 402438
2,29 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
HELIOS Roof expert AC strešný náter RAL9001,20kg
143,65 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile