Protipožiarne nátery na drevo

Image
Bochemit Antiflash - koncentrovaný protipožiarny náter 5 kg hnedý
65,26 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na zníženie reakcie na oheň. Na ošetrenie drevených prvkov stavebných konštrukcií a ďalších materiálov na báze dreva v interiéroch. Na povrch zanecháva funkčnú vrstvu, ktorá je na dotyk lepkavá. Výrobok je klasifikovaný do triedy reakcie na oheň B-s1, d0.UPOZORNENIE: Bezfarebná varianta produktu môže zafarbiť drevo ľahko do žlta. Spotreba: - cca 4 m2/kgMechanizmus účinku protipožiarnej ochranyBochemit Antiflash zaisťuje zníženie horľavosti dreva znížením rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Ak sa drevo ošetrené Bochemitom Antiflash v predpísanom príjmu vystaví pôsobeniu plameňa, účinné látky sa zahrievaním začnú rozkladať na nehorľavé plynné látky, ktoré sa z povrchu ošetreného dreva uvoľňujú do okolia a zriedia kyslík nevyhnutý pre horenie drevnej hmoty natoľko, že nepostačuje pre ďalšie šírenie plameňa. Zahrievaním ošetreného dreva zároveň vzniká na povrchu spenená izolačná vrstva, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu plameňa s povrchom dreva, tým prednostne absorbuje teplo plameňa a bráni jeho prístupu k povrchu dreva. To má za následok spomalenie horenia a urýchlenie tvorby zuhoľnatenej povrchovej vrstvy dreva. Táto vrstva má významný tepelnoizolačný efekt a tiež bráni ďalšiemu šíreniu plameňa. Ochrana dreva náteroom Pred použitím premiešajte. Náter sa vykonáva pri teplotách +5°C - +30°C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Nasledujúci náter sa vykonáva až po zaschnutí predchádzajúceho. Náter nemožno aplikovať na zamrznuté drevo. Odporúčaná vlhkosť dreva pre aplikáciu Antiflash je do 15%. Životnosť vytvorenej ochrany v interiéri je časovo neobmedzená. Kompatibilita s inými produktmi Bochemit Antiflash nie je určený na miešanie s inými produktmi. Neodporúča sa miešať s iným produktom ani vo forme pracovných roztokov. 
Bochemit Pyro - prípravok na zníženie reakcie na oheň bezfarebný 5 kg
98,02 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Koncentrovaný vodouriediteľný prípravok určený k zníženiu reakcie dreva na oheň prostredníctvom zníženia rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Súčasne bráni rozvoju dymu. Na ošetrenie drevených prvkov konštrukcií a ďalších materiálov na báze dreva. Výrobok je klasifikovaný do triedy reakcie na oheň C-s1, d0.Na povrchu dreva zanechá funkčnú vrstvu. Ošetrené drevo nezapácha. Spotreba: - cca 2,5 m2/Mechanizmus účinku protipožiarnej ochranyBochemit Antiflash zaisťuje zníženie horľavosti dreva znížením rýchlosti jeho horenia a šírenia plameňa na povrchu dreva. Ak sa drevo ošetrené Bochemitom Antiflash v predpísanom príjmu vystaví pôsobeniu plameňa, účinné látky sa zahrievaním začnú rozkladať na nehorľavé plynné látky, ktoré sa z povrchu ošetreného dreva uvoľňujú do okolia a zriedia kyslík nevyhnutý pre horenie drevnej hmoty natoľko, že nepostačuje pre ďalšie šírenie plameňa. Zahrievaním ošetreného dreva zároveň vzniká na povrchu spenená izolačná vrstva, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu plameňa s povrchom dreva, tým prednostne absorbuje teplo plameňa a bráni jeho prístupu k povrchu dreva. To má za následok spomalenie horenia a urýchlenie tvorby zuhoľnatenej povrchovej vrstvy dreva. Táto vrstva má významný tepelnoizolačný efekt a tiež bráni ďalšiemu šíreniu plameňa.Aplikačný postup Pred použitím premiešajte. Pred náterom je najskôr nutné odstrániť z povrchu dreva prach, nečistoty, zbytky kôry a starých náterov. Náter sa realizuje pri teplotách +5°C až +40°C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného náteru ochranného prostriedku. Nie je možné ho aplikovať na premrznuté drevo. Odporúčaná vlhkosť dreva pri aplikácií náteru je do 20%. Počet náterov sa riadi požadovaným príjmom a kvalitou opracovania dreva. Nasledujúci náter sa vykonáva až po zaschnutí predchádzajúceho. Ošetrené drevo chráňte dažďom a zvýšenou vlhkosťou. Neodporúčame prekrývať ďalšími nátermi. Kompatibilita s inými produktmi Bochemit Pyro nie je určený k miešanie s inými produktmi. Neodporúča sa miešať s inými výrobkami. 
Amonn AMOTHERM WOOD TOP WSB - Vrchný ochranný lak k protipožiarnému náteru bezfarebný 5 kg
169,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Vrchný ochranný lak Amonn Amotherm Wood Top WSB na rozpúšťadlovej báze nevyhnutný na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia prenikania vlhkosti do protipožiarneho náteru. Protipožiarny systém je určený na protipožiarnu ochranu drevených prvkov v interiéri.Povrch si zachováva prirodzený vzhľad.Výdatnosť (podľa požiadavky zákazníka je určené množstvo aplikovaného náteru spomaľujúce horenie - či je požiadavka zákazníka reakcia na oheň alebo požiarna odolnosť):- reakcia na oheň: 360 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného laku- odolnosť voči ohňu: od 360-670 g/m2 protipožiarneho náteru + 100 g/m2 vrchného ochranného lakuRiedenie:- protipožiarny náter Amonn AMOTHERM WOOD WSB: pripravený na použitie (v prípade potreby maximálne s 5% vody)- ochranný lak Amonn AMOTHERM WOOD TOP WSB: pripravený na použitie, neriediťOchranný systém Amonn spĺňa požiadavky:Reakcia na oheň:Protipožiarny náter Amotherm Wood WSB spĺňa klasifikáciu reakcia na oheň podľa EUROCLASS B-s1, d0 podľa európskej normy EN13501 - časť 1.Vrchný lak má samozhášací účinok na základe testov podľa európskej normy EN13501 - časť 1.Náter spĺňa technické kritéria uvedené v norme EN13823 a EN ISO 11925 pre drevené prvky stien alebo stropov pri skúšaní požiarnych reakcií stavebných prvkov vystavených tepelnému poškodeniu jednám horiacim prvkom. Odolnosť voči ohňu:Náter je klasifikovaný na účely mechanickej odolnosti R pre drevené konštrukcie, masívne a laminované, v súlade so skúškami požiarnej odolnosti vykonanými na základe európskej normy ENV 13381-7.Príprava podkladuNáter sa aplikuje na surové drevo.Povrch musí byť čistý, suchý, zbavený starých náterov a nečistôt.Vlhkosť dreva by mala byť pod 13%.Odporúčame z povrchu dokonale odstrániť prach, mastnotu a stopy oleja opieskovaním alebo hlbokým prebrúsením.V prípade ochrany špeciálnych exotických drevín odporúčame, aby ste si pred aplikáciou otestovali kompatibilitu náterov na malej vzorke.Povrch dreva môže byť pred náterom ošetrený biocídnym napúšťadlom proti drevokazným hubám a hmyzu.Takýto náter treba aplikovať najlepšie 24 hodín pred aplikáciou protipožiarneho náteru.Aplikácia Oba nátery premiešajte pred použitím.Protipožiarny náter v prípade potreby je možné zriediť maximálne s 5% vody za neustáleho miešania.Teplota vody nesmie byť nižšia ako 15°C.Vrchný lak je pripravený priamo na použitie - neriedi sa.Protipožiarny náter Amonn Amotherm Wood Top WSB, aj vrchný náter je možné aplikovať striekaním, štetcom alebo valcom.Pri aplikácií striekaním pri prvom nátere Amotherm Wood WSB je priemerná spotreba približne 180-200 g/m2, pri aplikácií kompresorom (kompresný pomer 40:1, tlak 180 bar, 13 mil. samočistiaca tryska (0,30 - 0,40 mm), 3,8 prívodná hadica).Medzi jednotlivými nátermi počkajte 24 hodín.Odporúčaná aplikačná teplota je od 15°C a relatívna vlhkosť prostredia pod 70% počas celej doby aplikácie.Čistenie náradiaProstriedky znečistené pri aplikácií náteru umyte po použití vodou.Pomôcky po aplikácií vrchného laku očistite syntetickým riedidlom.Ochranný vrchný lakIdentifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H336STOT RE 2, H373Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie:Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Dráždi kožu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: PozorNebezpečné látkybutyl-acetátHydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromaticsVýstražné upozorneniaH226  Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie očí pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Protipožiarne nátery na drevo sú špeciálne vyvinuté nátery, ktoré majú za úlohu chrániť drevené konštrukcie pred ohňom a predlžovať ich životnosť. Tieto nátery obsahujú špeciálne zložky, ktoré zabraňujú rýchlemu šíreniu požiaru a zároveň chránia drevo pred trhlinami a oškrabaním. Naša ponuka protipožiarnych náterov na drevo zahŕňa široký výber farieb a typov, aby sme vyhoveli rôznym požiadavkám a estetickým preferenciám zákazníkov. Okrem svojich protipožiarnych vlastností sú tieto nátery aj veľmi odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu drevených konštrukcií. S našimi protipožiarnymi nátermi na drevo môžete mať istotu, že Vaše drevené povrchy sú v bezpečí a vyzerajú skvele dlhé roky. Navštívte náš web a vyberte si ten správny protipožiarny náter pre Vaše drevené konštrukcie.

Image
Produkty

Populárne produkty

Bellatex Kobercový behúň Krúžky hnedá, 80 x 120 cm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Plastový obal na kvetináč Mercis sivá, 17 x 15,5 cm
4,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Orava T-112 prenosný rádio prijímač
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
Matratex Matrac Eucalypto natura Rozmer: 90 x 200 cm, Tvrdosť: Tvrdosť T4
401,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
TORO Keramický hrnček na espresso TORO 80ml assort
2,89 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Taidea keramická ocieľka na nože 25,5 cm 21235
29,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Product Images
Doručení zdarma
AS - ERICA - HR 7S madlo/kľučka ľavá Chróm matný
94,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Wera 10 dielny 05057682001
82,63 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
KONDELA Marieta 2 1B ZF L otoman s rozkladom béžová
569,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
NABBI DRL500PW plastový balkónový kvetináč 49,2 cm mocca
20,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Koberec Groove 1,2/1,7 C 1002 850 béžová
71,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile