Silikónové farby na kov

Image
TERMOSTAL 400 - Žiaruvzdorná farba do 400°C strieborná 0,75 L
17,11 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Jednozložkový náter s obsahom hliníkovej pasty, ktorá dodáva strieborný vzhľad. Odoláva teplote do 400°C. Farba je vhodná pre použitie na železo a liatinu.Výdatnosť: - 11-13 m2/LRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť suchý, bez mastnoty, hrdze a nečistôt.AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikuje sa striekaním na väčšie plochy a na menšie plochy štetcom.Aplikujte 1-2 vrstvy v intervale 2 hodín pri optimálne teplote 20°C.24 hodín po aplikácií je povrch dostatočne suchý.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiZmes spĺňa kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečná podľa klasifikačných pravidiel smernice1999/45/ES a nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 (CLP):Horľavá kvapalina: Flam. Liq. 3, H226Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H332Akútna toxicita: Acute Tox. 4, H312Dráždivosť kože: Skin Irrit. 2, H315Vážne podráždenie očí: Eye Irrit. 2, H319Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia: STOT SE 3, H335Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia: STOT RE 2, H373Aspiračná nebezpečnosť: Asp. Tox. 1, H304Klasifikácia zmesi podľa smernice č. 1999/45/ES:R10Xn; R20/21-65Xi; R38Prvky označovaniaPrvky označovania podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:Výstražné piktogramy Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo namieste určenom obcou.Ďalšie prvky označovania:Obsahuje: xylén.Iná nebezpečnosťneuvádza sa

Naša ponuka silikónových farieb na kov je ideálnym riešením pre ochranu a estetické spracovanie kovových povrchov. Silikónové farby sú zárukou odolnosti voči poveternostným vplyvom, korózii a chemikáliám. Okrem ochrany pred rôznymi vonkajšími vplyvmi ponúkajú aj vysoký lesk a trvácnosť farby. V našej ponuke nájdete širokú škálu odtieňov, čo vám umožní vybrať si tú správnu farbu pre váš projekt. Silikónové farby na kov sú ľahko aplikovateľné a majú rýchlu schnutosť, čo vám ušetrí čas a energiu pri ich použití. Vyberte si kvalitné silikónové farby na kov od nás a zabezpečte si dlhotrvajúcu ochranu a krásny vzhľad vášho kovového povrchu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Konferečný Stolík Provence
169,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Skrinka do kuchyne SARA LEFKAS 80G-72
51,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Komoda Livinio L8 Ribbeck/Biely lesk
339,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Profod Uterák Wendy green, 50 x 90 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Adventný svietnik s ťahanou žiarovkou LED Filament, červená
44,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mill Sklenený konvektor na stenu 1200 W, biela
229,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Furniria Dizajnová kancelárska stolička Dana tmavohnedá ekokoža
167,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Tapeta lesné zvieratká
109,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradná sedacia súprava s baldachýnmi Dekorhome Antracit
1 751,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Závesná lampa sivá / mangovníkové drevo Dekorhome 35 cm
69,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
MAHLE ORIGINAL Kompresor klimatizácie ACP 919 000S
317,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Homede Záclona Kresz Eyelets gold, biela, 140 x 240 cm
39,99 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile